Second Conditional

Angielskie zdania warunkowe możliwe (Conditional 2Zdania warunkowe możliwe dotyczą sytuacji, w których:
I.
opisujemy zdarzenie, które mogłoby nastąpić w przyszłości, ale mniej wierzymy w jego realność, niż w przypadku zdań warunkowych prawdopodobnych, np.:

(1)
If she missed the coach, she would have to get a taxi.

Gdyby nie zdążyła na autokar, musiałaby wziąć taksówkę.


(2)
If I won the lottery, I would buy a house.

Jakbym wygrał na loterii, kupiłbym dom.Autor wypowiedzi (1) mówi o sytuacji, w której zajście wątpi (por. ZDANIA WARUNKOWE PRAWDOPODOBNE, zdanie 1), ale która jest możliwa w przyszłości. W zdaniu (2), autor sygnalizuje, że nie wygrał na loterii, ale jednocześnie opisuje swój plan na przyszłość, gdyby warunek został zrealizowany.
II.
opisujemy hipotetyczny stan różny od obecnego, by powiedzieć, co by się wydarzyło, gdyby ów teoretyczny stan nastąpił, np.:

(3)
If I knew how to help you, I would help you.

Gdybym wiedział jak ci pomóc, pomógłbym.Autor wypowiedzi akcentuje w zdaniu (3), że nie wie, jak mógłby pomóc. Warunek jest całkowicie hipotetyczny i nie odnosi się do przyszłości.


We wszystkich powyższych przypadkach, choć cała wypowiedź dotyczy teraźniejszości, część warunkowa zdania (po ‘if’) występuje w czasie przeszłym, a część główna w trybie przypuszczającym.


W części głównej zdania w miejsce ‘would’ można także użyć ‘could’ lub ‘might’:


(4a) If you did it again, you would be punished.

Gdybyś zrobił to jeszcze raz, zostałbyś ukarany.W wypowiedzi (4a) autor daje do zrozumienia, że rozmówca na pewno zostanie ukarany, gdy zrobi coś jeszcze raz. Autor zastosowaniem zdania warunkowego możliwego daje do zrozumienia, że wątpi, czy rozmówca powtórzy swój czyn.


(4b) If you did it again, you might be punished.

Gdybyś zrobił to jeszcze raz, możesz zostać ukarany.W wypowiedzi (4b) autor ostrzega rozmówcę przed możliwym, chociaż niepewnym rezultatem powtórzenia czynu. Rozmówca może być ukarany, ale nie jest to oczywiste.


(5) If you washed the dishes, you could go for a party.

Gdybyś pozmywał naczynia, mógłbyś pójść na imprezę.Autor wypowiedzi (5) albo mówi o pewnej możliwości, otwierającej się przed rozmówcą (pozmywanie naczyń z jakiejś przyczyny daje rozmówcy szansę pójścia na prywatkę), albo wyraża warunkową zgodę na to, by rozmówca poszedł na imprezę (o ile pozmywa naczynia).


Warto zauważyć, że w części warunkowej zdania (po ‘if’) w miejsce ‘was’ najczęściej używamy ‘were’:


(6a) If I were you, I wouldn’t be so happy.

(6b) * If I was you, I wouldn’t be so happy.

Gdybym był tobą, nie cieszyłbym się tak.Zdanie (6b) nie jest całkowicie niepoprawne – występuje w mowie potocznej.Zdania warunkowe możliwe stosuje się często, by wyrazić uprzejmą prośbę, np.:

(7)
Would it be all right if I stay overnight at Alice’s?

Czy mógłbym zostać na noc u Alice?W uprzejmych prośbach w części warunkowej zdania (po ‘if’) w zasadzie nie używa się ‘were’, tylko stosuje się znacznie bardziej grzeczną formę ‘would’, np.:


(8a) If you would be so kind as to open the door, I should be grateful.

(8b) * If you were so kind as to open the door, I should be grateful.

Gdybyś był tak uprzejmy i otworzył drzwi, byłbym wdzięczny.Jest to sytuacja analogiczna do zdań (7) i (8) w ZDANIACH WARUNKOWYCH PRAWDOPODOBNYCH.


We większości przypadków, by podkreślić małą realność opisywanego warunku, możemy użyć konstrukcji ‘were to’, np.:


(9) If she were to miss the coach, she would have to get a taxi.

Gdyby miała nie zdążyć na autokar, musiałaby wziąć taksówkę.


Konstrukcji takiej nie można jednak zastosować z czasownikami opisującymi stany, np.:


(10a) If I knew how to help you, I would.

(10b) * If I were to know how to help you, I would.

Gdybym wiedział jak ci pomóc, zrobiłbym to.Zdanie (9) można także sformułować krócej, pomijając ‘if’ i dokonując inwersji:(11) Were she to miss the coach, she would have to get a taxi.


Ta konstrukcja często sprawdzana jest na egzaminach. W przypadku przeczenia ma ona następującą formę:


(12a) If it were not for him, the team wouldn’t survive.

(12b) Were it not for him, the team wouldn’t survive.

Gdyby nie on, drużyna by nie przetrwała.By wyrazić żal, że jakaś sytuacja nie ma miejsca, można użyć konstrukcji ‘if only’, np.:


(13) If only I knew how to help you!

Ach, gdybym tylko wiedział, jak ci pomóc!


W mowie zależnej zdania warunkowe możliwe sprawiają sporo trudności. Wynika to z tego, że w zależności od znaczenia wypowiedzi stosować można różne przekształcenia.


Gdy odnosimy się do sytuacji, która może jeszcze mieć miejsce, nie dokonujemy zmian czasów:


(14a) ‘If she missed the coach, she would have to get a taxi’, he said.

(14b) He said that if she missed the coach, she would have to get a taxi.

Powiedział, że jeśli nie zdążyłaby na autokar, musiałaby wziąć taksówkę.

(14c) * He said that if she had missed the coach, she would have had to get a taxi.


Zdanie (14c) nie jest poprawnym przekształceniem zdania (14a) na mowę zależną, gdyż wywołuje wrażenie, że opisywana osoba nie zdążyła na autokar. Ponieważ zdanie (14a) odnosi się do sytuacji możliwej, nie można dokonać transformacji czasów, bo zmieniłaby znaczenie wypowiedzi.


Jeśli spojrzymy jednak na zdanie (3), zauważymy, że nie odnosi się ono do sytuacji możliwej. Dlatego można je przekształcić transformując czasy:


(15a) ‘If I knew how to help you, I would help you’ she said.

(15b) She said that if she had known how to help you, she would have helped you.

Powiedziała, że gdyby wiedziała, jak ci pomóc, pomogłaby.Trzeba jednak wiedzieć, że transformacja taka nie jest niezbędna. Zdanie (15a) może mieć w mowie zależnej formę:


(15c) She said that if she knew how to help you, she would help you.


Dlatego najbezpieczniej jest w przypadku zdań warunkowych możliwych nie dokonywać transformacji w mowie zależnej.Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Okresy warunkowe Second Conditional
Loading ...